Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die De Beautyspecialiste verwerkt van haar klanten. Indien je klant wordt van De Beautyspecialiste of om een andere reden persoonsgegevens aan De Beautyspecialiste verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie. 


1. Verantwoordelijke 
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: W. te Nijenhuis, De Beautyspecialiste, Rozemarijnstraat 19, 1314 KN KVK nummer: 71481923, te bereikbaar via 0652621196 of info@de-beautyspecialist.nl 

 

2. Persoonsgegevens die zij verwerkt 

De Beautyspecialiste verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze zelf aan haar verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt: 
- Voor- en achternaam 
- Geslacht 
- Geboortedatum 
- Adresgegevens
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Voor- en nafoto’s 

- Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier

 

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag zij de persoonsgegevens verwerkt 
De Beautyspecialiste verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- Het contact hebben over afspraken en de eventuele annulering daarvan 
- Het afhandelen van de betaling 
- Verzenden van haar nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren 
- Om je te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten 
- Om goederen en diensten bij je af te leveren 
- Foto’s voor het gebruik op SocialMedia (onherkenbaar) 

- Je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren. Er zijn namelijk ook contra-indicaties bij diverse behandelingen.

 - Voor- en na foto´s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto´s van huidproblemen worden alleen intern gebruikt en in enkele gevallen bij trainingen of de vraag om advies van de desbetreffende leverancier van het merk of apparatuur.


4. Bewaartermijnen 
De Beautyspecialiste verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt deze gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. 


5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijdering 
Je heb het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door De Beautyspecialiste en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jezelf of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@de-beautyspecialist.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jezelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. De Beautyspecialiste wil je er tevens op wijzen dat er een mogelijkheid is om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/…/contact-met…/tip-ons 


6. Afmelding e-mail berichtgeving: 
De Beautyspecialiste gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie te versturen bijvoorbeeld een verjaardagskaart. Afmelding voor deze mailings is ten allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing. 


7. Wijzigingen 
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken. 


8. Delen van persoonsgegevens met derden 
De Beautyspecialiste verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld belastingdienst).

 

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
De Beautyspecialiste neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de De Beautyspecialiste gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@de-beautyspecialist.nl